تبلیغات
welcome to my guitar blog - اکورد اهنگ اتاق آبی از گروه the ways {ریتم : 4/4 ساده}
تاریخ : شنبه 19 مرداد 1392 | نویسنده : کیارش قاضی زاده

Amدر کناری از خانه یEm ما،

Amاتاقی است سرد وEm آبی

Amتخت و گیتارِ کهنه یEm من

Fعکس یک زن به دیوCاری است

Amزنِ زیباروی و Emخندان

F یارِ من بود اوG دورانی

Amکنون من ماندم وEm من،F

گیتاری و سیگار وC تنهایی

Amعشق من رفت به تنِEm خاک

،F طعم شب نیست جزG بیداری

 Am  ای عکسِ خندان بشنو ازEm من

F خواهم ات دیدC روزگاری

Amدیگرم نیست نایِ Emماندن

،Am پایان آواز، آغازِEm رفتن

Amچاقویی پنهان تهِEm گنجه،

F دستهای سردم، رگهای Amسبزم


>

قالب وبلاگ

دانلود رایگان